بارگذاری


کاربرد و مزایا:

  • نیروی بازدارندگی ثابت
  • جذب تمام انرژی ضربه
  • توقف کابین بدون آسیب رساندن به کابین و مسافرین
  • دارای استاندارد ایران و CE اروپا