بارگذاری


کاربرد و مزایا:

  • جک تحت تاثیر کمانش نمی باشد
  • جبران 60% وزن کابین و متعلقات با وزنه تعادل
  • نیاز به عمق چاله کمتر نسبت به سیستم های هیدرولیکی معمول
  • طول مسیر قابل اجرای بیشتر نسیت به سیستم های هیدرولیک معمول
  • طرح یوک به صورت آسانسور کششی
  • فضای کم موتور خانه
  • انتقال تمامی نیروها توسط ریل به ته چاهک