بارگذاری

طراحي راپچر والو به صورتي است كه افت فشار ناشي از افزايش جريان سيال از يك مقدار مشخص و در جهتي كه از قبل تعيين شده است، موجب بسته شدن خودكار آن می شود. به عبارتي ديگر، هنگامي كه شير برقي، كنترل خروجي روغن را از دست دهد (بر اثر فرسودگي و پارگي شيلنگ ورودي روغن و يا هر عامل ديگر)، روغن با فشار تخليه شده و در نتيجه كابين به سرعت پايين مي آيد و سقوط مي كند. براي پيشگيري از اين حادثه، شير تركيدگي بكار مي رود و هنگامي كه جريان سيال (روغن) از يك حد مشخص افزايش يابد، فشار افت مي كند و موجب بسته شدن خودكار شير تركيدگي مي شود در نتيجه كابين در حركت به سمت پايين متوقف و ساكن نگه داشته مي شود.