بارگذاری
 • 1 - سیستم مستقیم (DIRECT ACT):
  • مستقیم زیر کابین (DIRECT UNDERNEATH):

   ساده ترین و بهترین روش اجرای آسانسورهای هیدرولیکی روش مستقیم زیر کابین است. در این روش جک مستقیما به زیر شاسی متصل می شود. در این سیستم نیاز به حفر چاله به میزان طول جک می باشیم.
  • مستقیم بغل (DIRECT SIDE):

   در این سیستم جک به زیر یا بالای کاراسلینگ متصل می گردد.

   در سیستم های مستقیم، ایمنی توسط RUPTURE VALVE تامین شده، جک مطابق با استاندارد EN81-2 طراحی می شود وقابلیت استفاده از جک های تک مرحله ای یا تلسکوپی وجود دارد.

 • 2- غیر مستقیم (INDIRECT ACT):

  با توجه به شرایط محل نصب در صورت عدم امکان اجرای سیستم مستقیم از سیستم غیر مستقیم استفاده می کنیم. در این سیستم، جک، کابین را به وسیله سیم بکسل جا به جا می کند. عملکرد سیستم به صورت 1:2 می باشد.  ایمنی سیستم های غیر مستقیم تواماً توسط RUPTURE VALVE و پاراشوت (SAFETY GEAR) تامین می شود، جک مطابق با استاندارد EN81-2 طراحی می شود و قابلیت استفاده از جک های تک مرحله ای یا تلسکوپی وجود دارد.